הצהרת פרטיות

1. באישור ההצטרפות למועדון על ידי הסימון בטופס הרישום מאשר/ת הלקוח/הלקוחה לעדיתא גולד שימוש בפרטים מזהים אודותיו, בין היתר לצרכי משלוח עדכונים, הטבות, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכיו"ב.
2. החבר מצהיר כי בעצם הצטרפותו למועדון, הוא מסכים שעדיתא גולד תוכל לקיים פיקוח אודות השימוש הנעשה על ידיו בהיותו חבר מועדון. עדיתא גולד רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על הרכישות ו/או ניתוח נתונים ומידע ו/או לצרכים אחרים בקשר עם החברות במועדון ו/או צריכת מוצרים ו/או לשם דיוור ישיר לחבר ו/או לצורך קיום הוראות כל דין . מובהר בזאת שהמידע הנ"ל הינו קניינה של עדיתא גולד. השימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות והחבר מוותר על כל טענה בגין שימוש במידע הנ"ל לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.
3. בכפוף ליתר הוראת תקנון זה והדין, עדיתה גולד מתחייבת לשמור על פרטיות חברי המועדון ו/או הלקוחות ולא תמסור פרטים מזהים אודותיהם למי שאינו מורשה לכך על פי דין. עדיתא גולד לא תספק פרטים מזהים/אישיים לצדדים שלישיים לשימושם בשיווק מוצריהם ופרסומיהם או שירותיהם לחבר המועדון ללא הסכמתו. עדיתא גולד אינה מוכרת ואינה חושפת בדרך אחרת פרטים אישיים אודות חבר המועדון.
4. עדיתא גולד עשויה להעסיק חברות או יחידים על מנת לבצע פעולות בשמה בהתאם למדיניות פרטיות זו. כך למשל יכולה להעסיק חברות לניתוח נתונים. מומחים לשירות לקוחות, ספקי דואר אלקטרוני, שליחויות וכד'. ייתכן שצדדים שלישיים אלה יקבלו גישה לפרטים המזהים/האישיים הנחוצים לשם ביצוע תפקידם אך הם אינם רשאים להשתמש במידע זה אלא בשם עדיתא גולד ובהתאם למדיניות פרטיות זו.
5. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש במידע אודותיו ו/או יתנגד לקבל עדכונים יהא עליו להודיע על כך לעדיתא גולד. במקרה כזה יוסר שמו ורישומו ימחק תוך 30 יום מיום הודעתו על כך. במקרה כזה ייחשב כמי שפרש מהמועדון הלקוחות ולא יוכל לקבל כל הטבה הניתנת לחברי מועדון הלקוחות.